अ. क्र. नाव मतदार संघ निवासी पत्ता दुरध्वनी क्रमांक
1 श्री. चंद्रकांत (दादा) भैरु पाटील [ मंत्री - महसूल व सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) तथा पालक मंत्री कोल्हापूर जिल्हा ] विधान परिषद पुणे पदवीधर संघ ७५९/१/३, छ. संभाजी पार्क, संभाजीनगर कोल्हापूर 9422304152
2 श्री. धनंजय बी. महाडीक 47 - कोल्हापूर लोकसभा मतदार संघ 286 ई, भीमा बंगला, महाडीक वसाहत, कोल्हापूर 416005 0231-2653621
3 शेट्टी राजु उर्फ देवाप्पा आण्णा 48 - हातकणंगले लोकसभा मतदार संघ अर्जुनवाडा मार्ग, शिरोळ, कोल्हापूर 02322-236597
4 श्री.संभाजी शाहू छत्रपती [राज्यसभा खसदार (राष्ट्रपती कोटा.) ] - न्यू.पॅलेस कोल्हापूर.416003 9822549320
5 श्रीमती संध्यादेवी कृष्णतराव देसाई कुपेकर 271 - चंदगड विधानसभा मतदार संघ घर क्रं. 148 मु पो कानडेवाडी ता. गडहिंग्ल‍ज जि.कोल्हा्पूर 9623316611
6 श्री प्रकाश आनंदराव आबीटकर 272 - राधानगरी विधानसभा मतदार संघ घर क्र. 2050 आनंद निवास गारगोटी ता. भुदरगड जि.कोल्हा्पूर 9422421600
7 मुश्रीफ हसन मियालाल 273 - कागल विधानसभा मतदार संघ मु.पो. लिंगनूर दुमाला, ता. कागल 02325-244043
8 श्री. अमल महाडिक 274 - कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदार संघ 7-1 नवीन वसाहत सुस्वानम शिरोली पुलाची ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर 9422047474
9 श्री.चंद्रदीप शशिकांत नरके 275 - करवीर विधानसभा मतदार संघ कृषीचंद्र ,1187 A वार्ड, शिवाजी पेठ, कोल्हापूर कृषीचंद्र ,1187 A वार्ड, शिवाजी पेठ, कोल्हापूर
10 श्री. राजेश विनाकराव क्षिरसागर 276 - कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदार संघ 2400, सी वार्ड, शनिवार पेठ, कोल्हाकपूर 9860747788
11 श्री. सत्यसजीत बाबासाहेब पाटील (आबा) सरुडकर 277 - शाहुवाडी विधानसभा मतदार संघ मु. पो. सरुड ता. शाहूवाडी जि. कोल्हापूर 02329-244509
12 डॉ. सुजीत वसंतराव मिनचेकर 278 - हातकणंगले विधानसभा मतदार संघ जनसंपर्क कार्यालय, सांगली मेन रोड ऑपोझीट केडीसीसी बँक ता. हातकणंगले 0230-2483666
13 सुरेश गणपतराव हाळवणकर 279 - इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघ मु. पो. 20/351 दत्त कृपा निवास, भोने मळा इचलकरंजी ता. हातकणंगले 0230-2436667
14 श्री.उल्हांस संभाजी पाटील 280 - शिरोळ विधानसभा मतदार संघ मु. पो. शिरोळ ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर 0232-2236251
15 श्री. सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील कोल्हापूर जिल्हा स्थानिक संस्था, विधान परिषद ६७/६, दळवी घर ते हनुमान नगर, उजळाईवाडी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर. 0231-2653290